+81-995-78-4888

Kirishima Iwasaki Hotel
3958 Takachiho
Makizono-Cho
Kirishima-City
Kagoshima Japan
8996603